Opleidingsvoorwaarden KNWU Campus

De KNWU Campus is onderdeel van Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU).


Aanmelden

Aanmelden gebeurt online via www.knwucampus.nl. Na aanmelding ontvang je - na sluiting van de inschrijftermijn - een ontvangstbevestiging van de KNWU Campus. Elk programma of module heeft een minimaal aantal deelnemers waarbij de opleiding door kan gaan.


Deelnameregeling

Iedere wijziging of annulering dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Betaling opleidingsgelden

Het opleidingsgeld word via KNWU Campus betaald. De geldende tarieven voor de opleidingen staan vermeld op de website van de KNWU Campus. De tarieven blijven van kracht tot het moment waarop de nieuwe tarieven vastgesteld en ingevoerd zijn.


Annuleren

  • Annulering voordat de opleiding is begonnen geschiedt schriftelijk (mag ook per e-mail) bij de KNWU Campus.
  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding wordt er een bedrag van € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen twee maanden en twee weken voor aanvang van de opleiding is de cursist 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding is de cursist de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging, of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
  • Op vertoon van een geldige doktersverklaring kan in overleg met KNWU Campus worden afgeweken van bovengenoemde voorwaarden.


Examen

Examenkosten zijn, tenzij anders vermeld, inbegrepen in onze opleidingskosten. Ben je gezakt of kun je niet aanwezig zijn voor de Proef van Bekwaamheid (PvB), dan wordt elke keer dat je opnieuw de PvB aanvraagt € 100,- in rekening gebracht.


Opleidingsmaterialen

In de opleidingskosten is lesmateriaal inbegrepen, tenzij anders aangegeven.


Maaltijden en consumpties

Broodjeslunch en consumpties (behalve koffie en thee) die tijdens de cursus genuttigd worden zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven.


Aansprakelijkheid

De KNWU kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiële schade, opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband houden met de opleiding zoals die door de KNWU wordt aangeboden.


Nadere informatie

Mocht je vragen hebben dan bestaat er nog de mogelijkheid ons te e-mailen of te bellen via campus@knwu.nl of 085 0701922.